Skip to main content

Statut

Článek 1
Ceny Jana Opletala

 1. Studentská komora Rady vysokých škol (dále jen SK RVŠ) ve spolupráci se spolkem Díky, že můžem, z. s. uděluje každý rok u příležitosti výročí úmrtí Jana Opletala a příležitosti Mezinárodního dne studentstva, Ceny Jana Opletala (dále jen Ceny).
 2. Ceny se uděluje osobnostem ve třech kategoriích:
  1. Studentovi nebo studentce vysoké školy za
   1. výjimečný přínos v rozvoji akademické obce,
   2. hájení akademických práv a svobod,
   3. posílení studentských práv a svobod,
   4. významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci na půdě vysoké školy
  2. Žákovi střední školy za
   1. výjimečný přínos v rozvoji školského prostředí,
   2. hájení a posilování studentských práv a svobod,
   3. významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci na půdě střední školy
  3. Osobnosti mladší 30 let za občanskou angažovanost, veřejnou osvětu, dobrovolnictví nebo další společensky prospěšné aktivity v oblasti
   1. podpory demokracie a svobody
   2. prosazování a hájení lidských práv,
   3. boje proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci

Článek 2
Podávání návrhů

 1. Návrhy na udělení Ceny mohou předkládat fyzické a právnické osoby.
 2. Výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny vyhlašuje předseda SK RVŠ nejméně 2 měsíce před udělením Ceny. Výzva se bezodkladně zveřejňuje na webových stránkách Cen, SK RVŠ a Díky, že můžem, z.s. Současně je stanoven termín pro předložení návrhů, a to tak aby sběr probíhal nejméně 1 měsíc.
 3. Návrhy se předkládají Výboru Ceny (dále jen Výbor), prostřednictvím tajemníka SK RVŠ nebo jiné osoby pověřené předsedou SK RVŠ.
 4. Návrh na udělení Ceny musí obsahovat:
  1. jméno navržené osoby
  2. stručné zdůvodnění, proč by navržené osobě měla být Cena udělena,
  3. souhlas navržené osoby s nominací a kontakt na navrženou osobu.
 5. Návrhy na udělení Ceny s uvedením, kdo návrh předložil, se zveřejňují bez zbytečného odkladu po ukončení sběru na webových stránkách Cen. Vícečetné návrhy se zveřejňují jako jeden návrh s uvedením všech navrhovatelů a zdůvodnění.
 6. Navržen nemůže být aktivní nebo bývalý člen SK RVŠ nebo Díky, že můžem, z.s., dříve, než uplyne doba dvou let od ukončení členství k datu podání návrhu.

Článek 3
Výbor Cen

 1. Zřizuje se Výbor, v jehož čele je Předseda Výboru.
 2. Předsedu Výboru jmenuje předseda SK RVŠ po schválení schůzí SK RVŠ. Zpravidla se jedná o předchozího laureáta Ceny v kategorii student vysoké školy.
 3. Další členy Výboru jmenuje předseda SK RVŠ dle následujícího klíče:
  1. další laureáty a laureátky předchozího ročníku udílení Cen na základě souhlasu laureáta a laureátky
  2. dva členy SK RVŠ na základě tajné volby na schůzi SK RVŠ
  3. dva členy Díky, že můžem, z.s., na základě tajné volby na schůzi Díky, že můžem, z.s.
  4. jednoho člena z řad významných osobností zastupující vysokoškolské prostředí, který je zvolen schůzí SK RVŠ
  5. dva členy z řad významných osobností zastupujících občanskou společnost, které jsou zvoleny schůzí SK RVŠ,
  6. jednoho člena z řad osobností zastupujících středoškolské prostředí, který je zvolen schůzí Díky, že můžem, z.s.
  7. dva členy z řad významných osobností zastupujících občanskou společnost, které jsou zvoleny schůzí Díky, že můžem, z.s.
 4. Schůzi Výboru svolává a vede Předseda Výboru.

 5. Funkce člena Výboru je neslučitelná s funkcí předsedy SK RVŠ, předsedy Díky, že můžem, z.s., tajemníka či osoby pověřené správou návrhů. Členům zvoleným schůzí SK RVŠ a schůzí Díky, že můžem z.s. lze zvolit i náhradníky. Totéž platí přiměřeně na Předsedu Výboru. Na neobsazené místo jmenuje předseda SK RVŠ náhradníka nebo nového člena na základě postupu dle čl. 3 odst. 3.

 6. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 7. Členství ve Výboru je čestnou funkcí a udělením Cen zaniká.

 8. Členství ve Výboru dále zaniká úmrtím, zánikem členství v Díky, že můžem, z.s. u členů dle čl. 3 odst. 3 písm. c) a zánikem členství v SK RVŠ u členů dle čl. 3 odst. 3 písm. b).

Článek 4
Udělení Cen

 1. Cena je udělena, pokud na schůzi Výboru:
  1. V prvním kole tajného hlasování získá některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů Výboru. Jestliže žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů Výboru nezíská, následuje kolo druhé, do kterého postupují dva kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Pokud obdrželo nejvyšší počet hlasů více kandidátů postupují všichni tito kandidáti.
  2. Ve druhém kole tajného hlasování získá kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Výboru Ceny. Jestliže žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů Výboru nezíská, následuje kolo třetí, do kterého postupují dva kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.
  3. Ve třetím kole tajného hlasování získá Cenu kandidát, který získal nejvyšší počet přítomných členů Výboru. Při rovnosti hlasů rozhodne Předseda Výboru.
 2. Informace o udělení Cen se zveřejňuje na webových stránkách Cen, SK RVŠ a Díky, že můžem, z.s.

 3. Administrativu spojenou se schůzí Výboru, udělením Ceny a její propagací zajišťuje tajemník SK RVŠ nebo jiná osoba pověřená předsedou SK RVŠ.

Článek 5

 1. Tento Statut je vnitřním předpisem Studentské komory Rady vysokých škol.
 2. Tento Statut nabývá účinnosti 1. 4. 2024 a zároveň se ruší Statut ze dne 16. 6. 2023.