Skip to main content

Statut

Článek 1
Ceny Jana Opletala

 1. Studentská komora Rady vysokých škol (dále jen SK RVŠ) ve spolupráci se spolkem Díky, že můžem, z. s. uděluje každý rok u výročí úmrtí Jana Opletala a příležitosti Mezinárodního dne studentstva, Ceny Jana Opletala (dále jen Ceny).
 2. Ceny se udělují jednotlivcům ve třech kategoriích:
  1. Studentovi nebo studentce vysoké školy, nebo absolventovi nebo absolventce vysoké školy do dvou let od ukončení studia za
   1. výjimečný přínos v rozvoji akademické obce,
   2. hájení akademických práv a svobod, 
   3. posílení studentských práv a svobod, 
   4. významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo   proti jakékoliv diskriminaci na půdě vysoké školy
  2. Studentovi nebo studentce střední školy, nebo absolventovi nebo absolventce střední školy do dvou let od ukončení studia za
   1. výjimečný přínos v rozvoji školského prostředí,
   2. hájení a posilování studentských práv a svobod, 
   3. významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci na půdě střední školy
  3. Osobnosti mladší 30 let za občanskou angažovanost, veřejnou osvětu, dobrovolnictví nebo další společensky prospěšné aktivity v oblasti
   1. podpory demokracie a svobody,
   2. prosazování a hájení lidských práv,
   3. boje proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci 

Článek 2
Podávání návrhů

 1. Návrhy na udělení Ceny mohou předkládat:
  1. členové a členky SK RVŠ,
  2. členové a členky Díky, že můžem, z.s.,
  3. akademické senáty vysokých škol a fakult, nebo jejich studentské části a orgány soukromých vysokých škol plnící funkci obdobnou funkci akademického senátu,
  4. studentské rady, spolky a další studentské struktury na středních a vysokých školách
  5. rektor/ka vysoké školy nebo děkan fakulty,
  6. ředitel/ka či zástupce/kyně střední školy
  7. skupina alespoň 3 studentů středních nebo vysokých škol
  8. právnické osoby zřízené k výkonu činnosti v oblasti podpory rozvoje školství, neformálního vzdělávání, nebo k obhajobě práv studentů a studentek.
 2. Výzvu k předkládání návrhů na udělení Cen vyhlašuje předseda SK RVŠ nejméně 2 měsíce před udělením Cen. Výzva se bezodkladně zveřejňuje na webových stránkách Cen, SK RVŠ a Díky, že můžem, z.s. Současně je stanoven termín pro předložení návrhů, a to tak aby sběr probíhal nejméně 1 měsíc.
 3. Návrhy se předkládají Výboru Cen (dále jen Výbor), prostřednictvím tajemníka či tajemnice SK RVŠ nebo jiné osoby pověřené předsedou SK RVŠ.
 4. Návrh na udělení Ceny musí obsahovat:
  1. jméno navržené osoby, případně název navržené skupiny,
  2. stručné zdůvodnění, proč by navržené osobě měla být Cena udělena,
   a kategorie
  3. souhlas navržené osoby s nominací a kontakt na navrženou osobu,
  4. podpis navrhovatele/ky.
 5. Návrhy na udělení Ceny s uvedením, kdo návrh předložil, se zveřejňují bez zbytečného odkladu po ukončení sběru na webových stránkách Cen. Vícečetné návrhy se zveřejňují jako jeden návrh s uvedením všech navrhovatelů a zdůvodnění.
 6. Navržen nemůže být aktivní nebo bývalý člen či členka SK RVŠ nebo Díky, že můžem dříve, než uplyne doba dvou let od ukončení členství k datu podání návrhu. Ke dni návrhu se též posuzuje lhůta od absolvování vysoké a střední školy

Článek 3
Výbor Cen

 1. Zřizuje se Výbor, v jehož čele je Předseda Výboru.
 2. Předsedu Výboru jmenuje předseda SK RVŠ po schválení schůzí SK RVŠ. Zpravidla se jedná o předchozího laureáta či laureátku Ceny.
 3. Další členy Výboru jmenuje předseda SK RVŠ dle následujícího klíče:
  1. laureáty a laureátky předchozího ročníku udílení Cen na základě souhlasu laureáta a laureátky
  2. dva členy nebo členky SK RVŠ na základě tajné volby na schůzi SK RVŠ
  3. dva členy nebo členky Díky, že můžem, z.s., na základě tajné volby na schůzi Díky, že můžem, z.s. 
  4. jednoho člena nebo členku z řad významných osobností zastupující vysokoškolské prostředí, který je zvolen schůzí SK RVŠ
  5. dva členy nebo členky z řad významných osobností zastupujících občanskou společnost, které jsou zvoleny schůzí SK RVŠ,
  6. jednoho člena nebo členku z řad osobností zastupujících středoškolské prostředí, který je zvolen schůzí Díky, že můžem, z.s.
  7. dva členy nebo členky z řad významných osobností zastupujících občanskou společnost, které jsou zvoleny schůzí Díky, že můžem, z.s.
 4. Schůzi Výboru svolává a vede Předseda Výboru.
 5. Funkce člena Výboru je neslučitelná s funkcí předsedy SK RVŠ, předsedy Díky, že můžem, z.s., tajemníka či osoby pověřené správou návrhů. Členům a členkám zvoleným schůzí SK RVŠ a schůzí Díky, že můžem z.s. lze zvolit i náhradníky a náhradnice. Totéž platí přiměřeně na Předsedu Výboru. Na neobsazené místo jmenuje předseda SK RVŠ náhradníka či náhradnici nebo nového člena či členku na základě postupu dle čl. 3 odst. 3.
 6. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů a členek.
 7. Členství ve Výboru je čestnou funkcí a udělením Cen zaniká.
 8. Členství ve Výboru dále zaniká úmrtím, zánikem členství v Díky, že můžem, z.s. u členů dle čl. 3 odst. 3 písm. c) a zánikem členství v SK RVŠ u členů dle čl. 3 odst. 3 písm. b).

Článek 4
Udělení Cen

 1. Cena je udělena, pokud na schůzi Výboru:
  1. V prvním kole tajného hlasování získá některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů Výboru. Jestliže žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů Výboru nezíská, následuje kolo druhé, do kterého postupují dva kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Pokud obdrželo nejvyšší počet hlasů více kandidátů postupují všichni tito kandidáti.
  2. Ve druhém kole tajného hlasování získá kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů Výboru Ceny. Jestliže žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů Výboru nezíská, následuje kolo třetí do kterého postupují dva kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.
  3. Ve třetím kole tajného hlasování získá Cenu kandidát, který získal nejvyšší počet přítomných členů Výboru. Při rovnosti hlasů rozhodne Předseda Výboru.
 2. Informace o udělení Cen se zveřejňuje na webových stránkách Cen, SK RVŠ a Díky, že můžem, z.s.
 3. Administrativu spojenou se schůzí Výboru, udělením Cen a její propagací zajišťuje tajemník či tajemnice SK RVŠ nebo jiná osoba pověřená předsedou SK RVŠ.

Článek 5

 1. Tento Statut je vnitřním předpisem Studentské komory Rady vysokých škol.
 2. Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení SK RVŠ 16. 6. 2023 a zároveň se ruší Statut ze dne 16. 10. 2020.